Velkomstbrev

Velkomstbrev og retningslinjer

 

Velkommen i min klinik

Hermed en række forskellige informationer, som er relevante i forbindelse med dit forløb og din opstart.

Hvordan finder du min klinik?

Min klinik i Viborg er lokaliseret i Toldboden 1, 3. sal i Viborg. Der går bus og tog hertil og banegården og rutebilstationen ligger 4-5 minutters gang fra Toldboden. Hvis du er i bil, er der mulighed for at parkere udenfor Toldboden i 2 timer. Husk at sæt p-skiven. Når du kommer ind i Toldboden og op på 3. sal, går du til højre og ind på gangen hvor der står ’Fællesskabet 3. sal’. Her sætter du dig bare og venter på en af stolene på gangen, indtil jeg henter dig. Der er en lille cafe lige til venstre i stueplan, når du kommer ind i Toldboden, hvor man kan købe kaffe mv.

Min klinik i Aarhus ligger i Vesterport 8K., 8000 Aarhus C. Når du kommer til adressen går du ind af porten, som fører ind i et gårdmiljø, hvor psykologhuset ligger til højre i et gammelt bindingsværklignende hus. Her er der venteværelse, hvor du kan tage plads, indtil jeg kommer og henter dig.

Dansk Psykologforenings anbefalinger

Nedenstående retningslinjer følger anbefalinger udstedt af Dansk Psykologforening.

Sygesikringshenvisning

En sygesikringshenvisning giver ret til 12 samtaler hos en psykolog efter eget valg. Det er din egen læge, som udsteder henvisningen, men Region Midtjylland som godkender den i sidste instans. Hvis din læge kommer til at give dig en henvisning, som ikke lever op til kravene, kan regionen derfor godt afvise den. Det er derfor vigtigt, at vi er grundige med at undersøge din henvisning. Henvisningen kan gives i op til et halvt år efter den udløsende hændelse, med mulighed for dispensation i op til et år. Du skal dog have bestilt en tid hos en psykolog senest en måned efter, at din læge har givet henvisningen. Du må gerne brede behandlingen ud således, at der kan gå langt mellem samtalerne evt. sidst i forløbet, men der må dog ikke gå mere end højst et år fra sidste samtale. Du må gerne skifte psykolog undervejs, hvis du ønsker det.

Egenbetaling ved sygesikringshenvisning

Sygesikringen betaler en del af samtalens pris og man betaler selv 424,2 for den første samtale og 353,72 kr. for hver af de efterfølgende samtaler. Priserne reguleres to gange årligt – 1. april og 1. oktober. Hvis der er to eller flere med til samtalen er der andre takster. Dem kan du få oplyst hos mig. Som udgangspunkt skal du betale ved hver samtale og meget gerne med MobilePay til 851615. Hvis du ikke har MobilePay kan jeg sende dig en faktura på mail. Mange vælger at betale med MobilePay inden de går ind for at lette arbejdsgangen. Ved brug af MobilePay er det vigtigt, at betalingen sker samme dag som behandlingen. Hvis du har en aftale om at f.eks. socialforvaltningen eller din sundhedsforsikring betaler for samtalerne, skal du medbringe skriftlig dokumentation til mig om det. Efter aftale kan jeg sende regningen direkte til betaleren. Indtil du har dokumentation fra en anden betaler, skal du selv lægge ud.

Sygeforsikringen Danmark

Hvis du giver mig besked om at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan din regning elektronisk indberettes dertil. Der er et tilskud på ca. 200 kr. pr. samtale, som du får udbetalt af Sygeforsikringen.

Samtaler uden henvisning

Prisen for en samtale uden henvisning er 975 kr. Du kan i øvrigt se mine priser på min hjemmeside www.actfokus.dk. Det kan være en god ide at undersøge om du eller din arbejdsplads har en forsikring, som kan betale for dine psykologsamtaler. Forsikringsselskaber har forskellige retningslinjer, og du må selv undersøge om du er dækket.

Samtalens varighed

En samtale varer mellem 45-50 min inklusiv det praktiske, som skal ordnes. Det er muligt at aftale dobbeltkonsultationer.

Afbud

Jeg vil gerne have afbud så tidligt som muligt. Hvis du er i et forløb under sygesikringen skal der meldes afbud senest kl. 16 dagen før på SMS til 26192418. Hvis du melder afbud senere, betales der et udeblivelsesgebyr, idet jeg ikke kan nå at indkalde en anden til samtale. Udeblivelsesgebyret svarer til egenbetalingen. Ved gentagne udeblivelser opkræves der 2 x egenbetaling. Du mister ikke samtalen i forhold til din ret til 12 samtaler, hvis du har en sygesikringshenvisning.

Ved alle andre forløb (dvs. forløb udenfor sygesikringen) er afbudsfristen kl. 12 dagen forinden aftalen. Der betales fuldt honorar ved afbud efter dette tidspunkt, da jeg ikke kan nå at få tiden afsat.

Ved for sent afbud eller symptomer på sygdom er der mulighed for, at samtalen afholdes telefonisk eller online.

Hvad angår privat forsikring er der forskellige regler, og det vil derfor som udgangspunkt være dig, som betaler mig og efterfølgende selv sørger for at få det refunderet af forsikringen.

Tavshedspligt

Som psykolog har jeg tavshedspligt om indholdet i samtalerne, men oplysningspligt, hvis jeg bliver bekendt med, at en person vil gøre skade på sig selv eller andre. Jeg er også forpligtet til at videregive informationer om vilkår for børn, der antages for at være ulovlige. Herunder omsorgssvigt og krænkelser. For at jeg kan orientere din læge, når du starter og afslutter psykologsamtalerne i et forløb under sygesikringen, vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring.

Databeskyttelse /EU´s persondataforordning

Som databehandler skal jeg behandle og opbevare dine persondata i overensstemmelse med lovgivningen.

De data som indsamles i klinikken under samtaleforløbet, er således kun data, der er relevante for at kunne sikre dig et optimalt samtaleforløb. Ved samtaleforløbets start beder jeg dig om at underskrive en samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger.

Med denne erklæring giver du dit samtykke til, at jeg må indhente og behandle personfølsomme oplysninger om dig i det omfang, der er relevant og nødvendigt i forhold til behandling og journalføring, samt til opbevaring af dine oplysninger. Det kan måske være relevant at indhente oplysninger fra dig selv, din læge, kommune eller forsikringsnetværk, afhængig af hvilken problematik, der skal belyses. Ligeledes kan det være relevant, at jeg videregiver personfølsomme oplysninger i forbindelse med lægehenvisning, ansøgning om flere timer til forsikringsselskabet, samt hvis der bliver anmodet om status/vurdering fra kommune /offentlige myndigheder (de skal dog også have din underskrift for at kunne indhente oplysninger).

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Behandling af personfølsomme oplysninger i forbindelse med journalisering sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ifølge sundhedslovgivningen har jeg pligt til at føre journal og til at opbevare denne i mindst fem år fra sidste optegnelse. Du har ret til at få aktindsigt i denne journal. Du har ret til at få slettet andre persondata f.eks. oplysninger indhentet fra andre instanser, korrespondance med andre instanser o.l. ved forløbets afslutning. Når der er gået fem år, efter forløbet er afsluttet, vil alle data i din journal blive destrueret via sikkerhedsmakulering. Indtil da opbevares journalen i et sikret klienthåndteringsprogram (Etera).

Utilsigtet hændelse

Når noget går galt i sundhedsvæsenet taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Oplever du en utilsigtet hændelse kan du læse mere om eller indberette en utilsigtet hændelse på www.dpsd.dk.

Klage

Hvis du i forløbet oplever forhold, som du er utilfreds med, opfordrer jeg dig til at sige det til mig, så vi kan løse eventuelle problemer i en dialog. Hvis du efter det stadig er utilfreds, har du mulighed for at klage til Dansk Psykologforening.

Med ønsket om et rigtig godt og udbytterigt forløb
Henriette Elkjær